titulní strana > tisková zpráva
Vyroste na poli obří Hobby Market?
20. září 2005 12:04
BRNO (NESEHNUTÍ Brno) - Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že plánovaný Hobby Market v Brně-Ivanovicích nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a odmítl tak návrh občanského sdružení NESEHNUTÍ. A to přesto, že obří stavba (budova 180 x 132 m, parkoviště pro 500 vozidel, příjezdové komunikace) vyvolá výrazné zvýšení dopravy, zhorší znečištění ovzduší a negativně zasáhne do krajinného rázu v oblasti. Projekt Hobby Marketu a dalších plánovaných hypermarketů okolo něj je přitom zbytečný zejména vzhledem k blízkému provozu stejného zaměření – Baumarktu. Hobby Market také zlikviduje představy o klidném bydlení desítkám lidí, kteří staví rodinné domky jen pár metrů od budoucí nákupní zóny.

Krajský úřad posuzoval od začátku srpna záměr s názvem „Hobby Market, Brno-Ivanovice“, který předpokládá výstavbu obřího hypermarketu s domácími a kutilskými potřebami přímo na poli mezi ulicemi Černohorskou a Hradeckou, nedaleko komplexu Globus, Baumarkt (viz plánek v příloze). Projekt je velkého rozsahu (celková rozloha trvalého záboru 80 000 m2, prodejní budova o rozloze 20 000 m2, komunikace 5 000 m2, parkovací plochy o rozloze 16 000 m2 pro téměř 500 vozidel, indukce cílové dopravy o 1 500 vozidel denně). Stavba povede k navýšení dopravy (a tedy i zvýšení hlučnosti a znečištění ovzduší) na přilehlých komunikacích, které vedou přímo do obydlených oblastí Řečkovic a Králova Pole. Projekt také zaujímá nevhodnou polohu na okraji sídla a bude mít zničující vliv na krajinný ráz. „Přes tyto skutečnosti rozhodl krajský úřad, že záměr nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ Brno a dodává: „Mimo jiné tím úřad znemožnil konání veřejného projednávání a občané, kterých se záměr citelně dotkne k němu nebudou moci nic namítat.“ Celý projekt je přitom zbytečný neboť jeho funkce plní již hypermarket Baumarkt a menší obchody v Králově Poli, Řečkovicích i v jiných částech Brna.

Krajský úřad dal na tvrzení oznamovatele (zástupce investora), firmy FUERTES DEVELOPMENT, která označují severní část Brna (kde je množství malých obchodů i supermarketů) za obchodně deficitní a vliv stavby na životní prostředí za nevýznamný. Zástupce investora dokonce tvrdí, že jeho záměr není není v kolizi s jinými záměry – přitom pár desítek metrů od pozemku leží hypermarkety Globus a Baumarkt. Připomínky NESEHNUTÍ k nedostatečnosti a zkreslenosti údajů v oznámení a návrhy na podrobné zhodnocení jednotlivých vlivů na prostředí odmítl krajský úřad s odkazy na další řízení v této věci. „Z našich zkušeností víme, že následná řízení v obdobných záměrech se snaží úřady utajovat před veřejností, nerespektují zákony na ochranu přírody a životního prostředí a vyhýbají se odpovědnosti,“ popisuje situaci na brněnských stavebních úřadech Jiří Koželouh. V současnosti se jedná zejména o stavbu hypermarketu Kaufland v Židenicích či stavbu kancelářského komplexu Office Park na ulici Heršpické.

Velkým překvapením a zklamáním by se Hobby Market stal i pro občany, kteří si v současné době staví nové rodinné domky na okraji Ivanovic u ulice Černohorské, doslova jen pár metrů od plánovaného hypermarketu.
Podle vyjádření zástupce investora přitom nemá výstavba v nevhodné lokalitě Hobby Marketem skončit. Plánuje se výstavba prodejny potravin a pravděpodobně i dalších hypermarketů, čímž by byla spolu se současným Globusem a Baumarktem vytvořena nová nákupní zóna. „Taková představa je dost děsivá. Nová nákupní zóna by znamenala nebývalé zhoršení životního prostředí nejen v Ivanovicích, ale v celé severní části Brna,“ komentuje záměr Jiří Koželouh. Vzhledem k postoji krajského úřadu nyní leží odpovědnost na úřadu městské části Brno Ivanovice, který jistě již brzy obdrží od zástupce investora žádost o umístění stavby. NESEHNUTÍ se hodlá do tohoto řízení zapojit (má na to podle zákona i plné právo) a hájit v něm životní prostředí i zájmy občanů, které hodlá o záměru v nejbližší době informovat.


více informací: Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ Brno, 723 559 495
přílohy: plánek umístění záměru, připomínky NESEHNUTÍ ke zjišťovacímu řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5
BrnoBrno 3. srpna 2005


Věc:
Vyjádření k oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí „HOBBY MARKET, BRNO - IVANOVICE“ v k.ú. Ivanovice, Městská část statutárního města Brna, Brno-Ivanovice, okr. Brno-město (č. j.: JMK 29960/2005 OŽP/Ri)

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno je místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení NESEHNUTÍ (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) se samostatnou právní subjektivitou (IČO: 70288950). Po pečlivém prostudování oznámení záměru „HOBBY MARKET, BRNO - IVANOVICE“ v k.ú. Ivanovice, Městská část statutárního města Brna, Brno-Ivanovice, okr. Brno-město (č. j.: JMK 29960/2005 OŽP/Ri) a po vlastním terénním průzkumu k němu podáváme v zákonné lhůtě toto

NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ.

Projekt je velkého rozsahu (celková rozloha trvalého záboru 80 000 m2, prodejní budova o rozloze 20 000 m2, komunikace 5 000 m2, parkovací plochy o rozloze 16 000 m2 pro téměř 500 vozidel, indukce cílové dopravy o 1 500 vozidel denně). Projekt je také umístěn do dopravně zatížené lokality, zaujímá nevhodnou polohu na okraji sídla a je ve výrazné kumulaci s již existujícími prodejnami. V návrhu je navíc ponechána rezerva pro další výstavbu prodejny, která by vlivy na životní prostředí ještě zvýšila. Projekt je v kolizi se současnou podobou Územního plánu města Brna.
Nesouhlasíme s tvrzením oznamovatele (část B.4), že záměr bude mít nepodstatný vliv na životní prostředí a naopak tvrdíme, že se jedná o projekt s velkým a trvalým negativním vlivem na životní prostředí, projekt který svoji kategorii v příloze č.1 zákoně č. 100/2001 Sb. (kategorie II, bod 10.6, sloupec B: Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) přesahuje pěti násobně v případě počtu vozidel a více než sedmi násobně v případě velikosti areálu. Zároveň současné oznámení postrádá celou řadu zhodnocení a posouzení (viz jednotlivé body níže navržené k dokumentaci EIA) a v žádném případě neodpovídá rozsahu záměru.
Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby závěrem zjišťovacího řízení bylo uložení zpracování dokumentace EIA dle § 8 zák. č. 100/2001 Sb. a posuzování vlivu provedení záměru na životní prostředí dle tohoto zákona.

Vypracování této dokumentace považujeme za zcela nutné. Dokumentace EIA by se měla zaměřit zejména na hodnocení následujících aspektů:


1.) Z důvodu jasné kumulace s provozem obchodního centra Globus a zejména podobné prodejny Baumarkt (zejména nyní v situaci plánované výstavby nového velkého parkoviště u Globusu/Baumarktu) požadujeme v rámci dokumentace EIA zhodnotit přínos prodejny Hobby Market pro zákazníky (současné oznámení se touto kumulací nezabývá a opomíjí ji).

2.) Upozorňuje na, v oznámení zmíněnou, další plánovanou stavbu prodejny potravin (B.4). Je logické, že tato druhá stavba bude posilovat negativní vlivy na životní prostředí a musí být tedy v rámci dokumentace EIA hodnocen vliv celku na životní prostředí. V případě, že investor a projektant nemají o této prodejně ještě zcela jasno musí být do dokumentace EIA zahrnuty, alespoň předběžné předpoklady. Rozdělením záměru na více částí a samostatným hodnocením „skrývání“ celkového vlivu na životní prostředí.

3.) Nesouhlasíme s hodnocením severu Brna jako území obchodně deficitního (B.5) a upozorňujeme na dalekosáhlé negativní vlivy, které má vytváření monofukčních zón ve městech (navyšování dopravy, vylidňování center, nežádoucí změny v maloobchodní síti apod.). Umístění obchodu v suburbánní lokalitě proto požadujeme v rámci dokumentace EIA podrobně zhodnotit a vypořádat se všemi negativy (ekologickými) takovéhoto umístění.

4.) Vzhledem k současnému vysokému dopravnímu zatížení příjezdových komunikací a vzhledem k tomu, že záměr počítá s nárůstem cílené dopravy (B.II.4) o dalších nejméně 1 500 vozidel denně (není přitom započítán provoz, který vyvolá výstavba plánované prodejna potravin) a vzhledem k očekávanému nárůstu dopravy v souvislosti s plánovanou výstavbou nového parkoviště u areálu Globusu a také vzhledem k tomu, že nárůst dopravy nebude mít zdaleka vliv pouze v okolí Hobby Marketu požadujeme zhodnocení navýšení dopravy i ve vzdálenějších lokalitách u ulice Hradecké a Černohorské (resp. Terezy Novákové). Upozorňujeme, že plánované procentní nárůsty dopravy nejsou zdaleka zanedbatelné (i bez započtení plánovaných výše uvedených jiných staveb). Dále upozorňujeme, že v blízkosti ulic, které dopravu budou přivádět a odvádět je množství obytné zástavby. Navíc provoz se bude týkat všech sedmi dnů v týdnu.

5.) Projekt negativně ovlivní kvalitu ovzduší a to zejména zvýšením dopravy. V oznámení je hodoceno pouze znečištění NO2 (C.II.2 a příloha 3) a vůbec není zmíněn jiný, v současné době daleko závažnější polutant (emitovaný zejména dopravou) a to prašný aerosol frakce PM10. V oznámení je pouze konstatováno, že Brno je území silně zatížené tímto polutantem. Toto opomenutí celé hodnocení ovzduší v dokumentaci silně degraduje. Vzhledem k uvedeným skutečnostem požadujeme provedení rozptylové studie pro prašný aerosol a zhodnocení v rámci dokumentace EIA.

6.) V rámci hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo je hodnocen jen vliv na obyvatelstvo Ivanovic a přilehlé komunikace (C.II.1). Domníváme se, že hlavní dopad bude díky dopravě na Řečkovice a okolí Hradecké ulice. V dokumentaci EIA by proto měl být dán důraz i na tyto lokality. Dále nesouhlasíme s tím, že stavba nemůže mít sociální a ekonomické důsledky (D.I.1). Stavby nákupních center mají na místní ekonomické a sociální vazby negativní vliv (i v samotném oznámení se připouští negativní pohled obyvatel na stavbu) a je proto nutné v rámci EIA dokumentace tyto vlivy zkoumat.

7.) V dokumentaci EIA navrhujeme zhodnotit nárůst hluku na ulici Hradecké, která bude nejvíce zatížena přírůstkem dopravy.

8.) Oznámení uvádí (D.I.7), že jedním z možných vlivů stavby bude i zlikvidování nik ptáků vyskytujících se v oblasti. Proto požadujeme, aby v rámci dokumentace EIA byly navženy náhradní lokality pro tyto ptáky. Dále se nelze spoléhat na nepodložený odhad, že v lokalitě se nenacházejí zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů (jedná se o velkou lokalitu navíc s návazností na volnou krajinu) a požadujeme tedy provedení odborného průzkumu lokality a zhodnocení výsledků v rámci řízení EIA.

9.) Oznámení uvádí, že kvůli stavbě dojde ke kácení dřevin podél Černohorské ulice(C.II.7). Požadujeme v dokumentaci EIA rámcově stanovit kompenzační opatření (výsadbu). Jedině tak je možné zhodnotit vliv tohoto dílčího zásahu na životní prostředí.

10.) Vyjádření, že nedojde k zásahu do volné krajiny (D.I.8) považujeme za zavádějící neboť k zásahu do krajiny nepochybně dojde. Lokalita má charakter přechodu zástavby do volné zemědělské a lesní krajiny a krajinný ráz (v blízkosti lesnaté vrcholky Velká a Malá Baba) je ještě z části zachován. V dokumentaci EIA proto požadujeme zhodnotit i vliv stavby na krajinný ráz.

11.) Vzhledem k blízkosti volné krajiny a zejména lesních ploch požadujeme v dokumentaci EIA zhodnotit možný vliv světelného smogu zejména na živočichy blízkých lesních a polních ekosystémů. Oznámení řeší pouze vliv na obyvatelstvo (D.IV.).

12.) Oznámení se dostatečně nezabývá odpady (uvádí pouze množství a nezaobírá se nakládání s nimi), proto je nutné v rámci navazující EIA dokumentace tyto skutečnosti zmínit.

13.) V rámci dokumtace EIA požadujeme uvést opatření ke snížení energetické náročnosti provozu a šetření energií a vodou (neboť se jedná o velký záměr s mnoha vstupy a výstupy).

14.) Vzhledem k umístění záměru na hranici zastavěného území se všemi možnými negativními vlivy, které výstavba tohoto typu má (navyšování dopravy, zonace města, vyliďňování centra apod.) požadujeme zhodnocení souladu/nesouladu projektu s Šestým akčním plánem pro životní prostředí (The Sixth Environment Action Programme of the European Community) a zejména s bodem 7. strategie tohoto plánu – Urban environment.

15.) Vzhledem k možnosti existence staré ekologické zátěže (například znečištění půdy dřívějším hnojením a aplikací pesticidů) požadujeme zpracování plánu na odhalení těchto zátěží a jejich odstranění. Dále požadujeme zhodnotit dopad odnětí pozemku ze ZPF, který je jednoznačně nedílnou součástí a jednou z hlavních složek životního prostředí. Zvláště když se jedná o kvalitní zemědělskou půdu (B.II.5).

s pozdravem, za NESEHNUTÍ Brno

Jiří Koželouh
statutární zástupce
Další tiskové zprávy:
11. listopadu 2019 12:56
11. listopadu 2019 11:58
10. listopadu 2019
8. listopadu 2019 16:08
8. listopadu 2019 14:41

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama