titulní strana > tisková zpráva
Nový Operační program ŽP: Žádné spalovny, ale recyklace dál pod evropským průměrem
25. listopadu 2014 12:02
PRAHA (Hnutí DUHA, Zelený kruh a Arnika) - Včera večer poslalo ministerstvo životního prostředí Evropské komisi konečnou verzi Operačního programu životní prostředí.

Ministr Richard Brabec (ANO) v dokumentu požaduje, aby projekty energetického využití [1] bylo možné podpořit z EU fondů pouze v případě, že zpracovávají "odpady, které již nelze dále adekvátně materiálově využít". Spalovny odpadů tedy evropské peníze získat nemohou. Proto byly vyřazeny ze seznamu projektů navržených na podporu i dosud plánované spalovny v Karviné a Mostě.

Dokument však nepočítá s tím, že by ČR zvýšila recyklaci alespoň na úroveň průměru EU, natož aby se vyrovnala zemím, jako je Německo nebo Rakousko.

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do Bruselu definitivní plán, jak by se měly čerpat dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) v letech 2014 až 2020. Po opakované kritice Evropské komise však již program nepočítá s financováním spaloven komunálních odpadů. Energetické využití odpadů podpoří evropské fondy pouze v případě, že zařízení zpracovávají "odpady, které již nelze dále adekvátně materiálově využít". Ze seznamu uvádějícího příklady projektů, které by měly získat podporu, tak zmizely projekty spaloven v Karviné a v Mostě.

Odeslaný dokument však plánuje do roku 2020 zvýšit míru recyklace komunálních odpadů ze současných 31 % [2] na směšně nízkých cca 35 % [3]. Do konce roku 2014 přitom platí Plán odpadového hospodářství ČR schválený v roce 2003, který obsahuje cíl recyklovat 50 % komunálních odpadů. Průměr recyklace v Evropské unii již nyní přesahuje 40 % a Evropská komise navrhuje do roku 2030 recyklovat dokonce 70 % komunálních odpadů [4].

Zatímco v Německu či Rakousku jsou dvě třetiny komunálního odpadu recyklovány a kompostovány, u nás se vyhazují na skládky nebo končí ve spalovnách. Cenné suroviny, které často musíme nákladně dovážet, jsou tak nenávratně zničeny. Ministr Brabec na tom do roku 2020 podle svých dosavadních kroků nemíní nic změnit.

Nedůležitost recyklace pro současné vedení MŽP ilustruje také následující příklad. Zatímco OPŽP plánuje vybudovat zařízení na energetické využití odpadů s celkovou kapacitou 400 tis. tun, což zvyšuje tuto kapacitu o celých 7 procentních bodů [5]. Recyklace komunálních odpadů se má však zvýšit pouze o již zmiňované asi 4 procentní body [3].

Zvýšení podílu energetického využití odpadů o 400 tis. tun má MŽP podloženo "prognózou produkce a nakládání s komunálními odpady mezi lety 2014 - 2024". Ve stejné prognóze však stojí, že míra recyklace a kompostování se zvýší do roku 2020 na 50 % a do roku 2024 dokonce na 60 %.
Přesto ministr Brabec odmítl s těmito recyklačními cíli počítat.

Ministr Brabec v novém odpadovém zákonu výrazně omezil skládkování, když prosadil nad rámec evropské legislativy zákaz skládkování komunálních odpadů od roku 2024. Recyklaci však zvyšuje jen o minimum požadované evropskými předpisy. Naopak energetické využití komunálních odpadů včetně spaloven podporoval v zákonu a nyní i v Operačním programu životní prostředí velmi výrazně.

Směšně nízké recyklační cíle pro rok 2020 kontrastují s programovým prohlášením vlády, jež požaduje: "snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů". O výrazném zvýšení pálení nebo energetického využití odpadů v programovém prohlášení vlády nestojí nic.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
"Právě odeslaná finální verze nového Operačního programu životního prostředí už nepočítá s podporou českých spaloven z evropských fondů. Ministerstvo konečně pochopilo, že evropskou hierarchii hospodaření s odpady neobrátí vzhůru nohama a nepřiměje Evropskou komisi, aby financovala pálení recyklovatelných odpadů v ČR. Ze seznamu projektů navržených Českou republikou k evropské podpoře tak vypadly projekty megaspaloven v Karviné a Mostě. Takovou změnu k lepšímu vítáme."

"Ministr Brabec však v novém programu navrhuje směšně nízký cíl pro recyklaci komunálních odpadů, pouze 35%, tedy menší cíl, než u nás platí nyní, i nižší, než je reálný průměr recyklace v Unii. Těžko tak přesvědčuje Evropskou komisi a českou veřejnost, že to se zvýšením recyklace podle programového prohlášení vlády myslí vážně. Do konce roku to ale může napravit. Vláda bude schvalovat Plán odpadového hospodářství ČR do roku 2024. Jakou recyklaci ministr Brabec navrhne? Takovou, kterou zatím v plánu nezávazně předpokládá, tedy 60%, nebo téměř poloviční, kterou nyní posílá do Bruselu?"

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu uvedl:
"Stejně jako jeho předchůdci i ministr Brabec dosud podporoval zvýšení recyklace na úroveň našich sousedů. Obrat, který nyní oznámil v novém Operačním programu životní prostředí Evropské unii, je překvapivý a nepochopitelný."

Jindřich Petrlík z Arniky dodal:
"Už dnes v míře recyklace dramaticky zaostáváme za vyspělou Evropou a kroky ministra Brabce nasvědčují, že nechce tristní stav řešit, ale zachovat. Dokonce ani exministři Chalupa nebo Podivínský si nedovolili z Plánu odpadového hospodářství vyškrtnout cíl na 50% recyklaci. Cesta do budoucna vede přes motivační systémy a spravedlivé poplatky, které ušetří peníze rodinám tím víc, čím méně budou vyhazovat směsných odpadků a čím více budou třídit a kompostovat."

Kontakty:
Ivo Kropáček, Hnutí DUHA, odpadový expert, email: ivo.kropacek@hnutiduha.cz, mobil: + 420 604 207 302
Vratislav Vozník, Arnika, tiskový mluvčí, email: vratislav.voznik@arnika.org, mobil: + 420 606 727 942
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, expert na politiku životního prostředí, email: daniel.vondrous@zelenykruh.cz, mobil: + 420 724 215 068

Poznámky:
[1] Za projekty na energetické využití odpadů považuje MŽP projekty bioplynových stanic, pyrolýzy, zplyňování, spalovny odpadků a další.

[2] Viz klíčové indikátory životního prostředí podle organizace CENIA, zřízené ministerstvem životního prostředí. Tabulka č.1, podíl materiálově využitých komunálních odpadů: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612

[3] Viz finální verze OPŽP zaslaná Evropské komisi, kapitola 2.3.3.1., specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, "Stav, který by měl být dosažen k r. 2020: zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, plast, sklo a kov pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností".
Takto formulovaný cíl recyklace znamená, že již v roce 2010 Česká republika dosáhla míry 45,5 % a má tedy 10 let na zvýšení o 4,5 procentních bodů.
Naopak míra recyklace komunálních odpadů byla v roce 2010 ve výši 24,3 % a v roce 2012 dosahovala již 31 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než cca 35 %.

[4] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu KOM (2014) 398 v konečném znění. Viz http://bit.ly/1xg026A

[5] Celková produkce komunálních odpadů činní v ČR 5,2 mil. tun (viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612), 400 tis. tun činní 7 % z celkové produkce komunálních odpadů.


Další tiskové zprávy:
26. září 2023 00:58
25. září 2023 20:20
25. září 2023 11:13
25. září 2023 09:38
25. září 2023 01:43

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama