titulní strana > tisková zpráva
Anketa rozhodla – budou se kácet nemocné a nebezpečné stromy
12. února 2007 13:44
JIHLAVA (Statutární město Jihlava) - Jihlavský magistrát dnes uzavřel, a pod dohledem vedení města a médií vyhodnotil anketu o kácení v lesoparku v Heleníně – místní části Jihlavy. Do uzamknutých uren lidé z Helenína donesli 66 z celkem 161 roznesených anketních lístků. 41 hlasů bylo pro variantu číslo 4, tedy pro kácení nemocných stromů a následnou výsadbou nových listnatých stromů. 13 hlasujících zvolilo variantu číslo 1, tedy variantu, která vylučovala jakýkoliv zásah do zeleně. Pro další tři varianty hlasovalo mezi dvěma a osmi lidmi.

„Velmi oceňujeme, jak velké množství lidí přišlo a odevzdalo anketní lístky. Svědčí to o zájmu o životní prostředí v jejich okolí,“ ocenil přístup veřejnosti jihlavský primátor Jaroslav Vymazal, který se připojil otvírání uren a obálek s anketními lístky. Jeho první náměstek Radek Vovsík je také spokojen: „Anketa se nám osvědčila už i v jiné části města, kde jsme zjišťovali, jak si veřejnost přeje využít prostor v okolí jejich domů.“ „Ke kácení ještě nebylo vydané rozhodnutí. Budeme se tím zabývat po víkendu. Kácení by mělo začít už v příštím týdnu,“ řekla po vyhodnocení ankety vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. V první fázi bude pokáceno 70 stromů.

Do Helenína před dvěma týdny dorazili pracovníci odboru životního prostředí, aby Helenínské informovali o zdravotním stavu tamního čtyřicet let neudržovaného parku. Odborný posudek 168 stromů totiž ukázal, že desítky stromů jsou napadené václavkou a jsou nebezpečné pro osoby, které se v parku pohybují. Plánované kácení nemocných smrků se setkalo s nevolí účastníků schůzky. Výsledkem byla dohoda o uspořádání ankety, ve které se veřejnost sama rozhodla, jak velký zásah do zeleně se provede. (anketní lístek je přílohou zprávy). Stromy určené k vykácení jsou označené zelenými tečkami.


Informace z posudku stromů v lesoparku v Heleníně:
Celkově hodnoceno 168 ks jednotlivých dřevin a tři porostní skupiny, porost tvořen parkovou úpravou přecházející do lesoparkové části.

Parkově upravená část: aleje listnatých dřevin lemujících komunikace a plochu hřiště; stav stromů v této části pouze mírně narušený v důsledku dlouhodobě neprováděné běžné péče.

Lesoparková část: převážně smrkový porost s malou příměsí listnatých dřevin a lemem z modřínu evropského; smrky již značně infikované václavkou (Armillaria sp.), v důsledku čehož jsou zde časté vývraty a zlomy dřevin v oblasti kořenových náběhů. Proto je doporučeno postupné převedení na smíšený porost a úplné odstranění smrku z porostu. Nesmí být narušen porostní plášť, protože jeho narušením by důsledkem změny typu větrného proudění mohlo dojít k úplnému rozpadu porostu.

Navržená opatření:
1. Přednostní odstranění dvou havarijních jedinců Acer platanoides (č.82) a Acer pseudoplatanus (č.156)
2. Postupné odstranění 7-mi neperspektivních a dalších 24 krátkodobě perspektivních (odhadovaná doba dožití do 10-ti let) jedinců; v první fázi je zde na kácení 25 ks stromů.
3. Realizace opatření ve skupinách:
3.1 skupina č. 169: malá hustá skupina bříz a javorů: navržená pozitivní probírka
3.2 skupina č. 170: lesní porost - smrková monokultura: nutné postupné rozvolnění a převod na parkový porost bez smrků
3.3 skupina č. 171: rozvolněný parkový porost dospělých stromů: pouze negativní výběr.

Radek Tulis, (s použitím informací odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy)


A N K E T A
Helenín – únor 2007

Po zvážení všech důsledků vyplývajících z této ankety a s možností předchozího seznámení se všemi okolnostmi a dostupnými podklady souvisejícími s kácením smrkového porostu na pozemku p.č. 72 v k.ú. Helenín hlasuji (-jeme) takto:


NESOUHLASÍM S JAKÝMKOLI ZÁSAHEM DO POROSTU
- VLASTNÍK OZNAČÍ PROSTOR DOTČENÝ PŘÍPADNÝMI PÁDY STROMŮ CEDULÍ ZÁKAZ VSTUPU

U VŠECH STROMŮ SOUHLASÍM POUZE S KÁCENÍM STROMŮ S VIDITELNĚ PATRNÝMI ZNAKY NAPADENÍ VÁCLAVKOU (tzn. bakteriální výtoky na kůře, otevřenými ranami v kmeni) A S NARUŠENOU STATIKOU KMENE (vykloněné či pokroucené
kmeny) – BEZ MOŽNOSTI VÝSADBY

SOUHLASÍM SE SMÝCENÍM VŠECH STROMŮ OZNAČENÝCH
DVĚMI ZELENÝMI TEČKAMI A S NÁSLEDNOU VÝSADBOU
NOVÉHO POROSTU S CHARAKTEREM LISTNATÉHO LESA

SOUHLASÍM SE SMÝCENÍM VŠECH STROMŮ OZNAČENÝCH
DVĚMI ZELENÝMI TEČKAMI A VE ZBYTKU POROSTU SE SKÁCENÍM STROMŮ S VIDITELNĚ PATRNÝMI ZNAKY NAPA-
DENÍ VÁCLAVKOU (tzn. bakteriální výtoky na kůře, otevřenými ranami v kmeni) A S NARUŠENOU STATIKOU KMENE (vykloně-
né či pokroucené kmeny) S NÁSLEDNOU VÝSADBOU
NOVÉHO POROSTU S CHARAKTEREM LISTNATÉHO LESA

POŽADUJI VYKÁCENÍ VEŠKERÉHO SMRKOVÉHO POROSTU
NA POZEMKU P.Č. 72 K.Ú. HELENÍN A POŽADUJI NÁSLEDNOU VÝSADBU NOVÉHO POROSTU S CHARAKTEREM LISTNATÉHO LESA

Do sčítání budou zařazeny pouze lístky s jednou zaškrtnutou možností, s originálním razítkem odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy a doručené do 9. února 2007 na Městské informační centrum do 14:00 hod. Výsledky hlasování budou zveřejněny na oficiálních stránkách Magistrátu města Jihlavy a v denním tisku, a to od 14. února 2007.
Další tiskové zprávy:
17. května 2024 13:18
17. května 2024 10:49
17. května 2024 10:12
17. května 2024 07:41
17. května 2024 07:17

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama