titulní strana > co píší jiní
Založení ÚSES osevem aneb až vyschnou evropské zdroje
28. listopadu 2023 06:30
() - Motto první: Les vysazuje jen nedočkavý
Motto druhé: Jen ať si to příroda odpracuje

Následující řádky budou možná vnímány mnohými jako poněkud kontroverzní. Jejich cílem je podnítit diskuzi na téma způsobu zakládání skladebných částí ÚSES (biokoridorů a biocenter) a nabídnout alternativní možnost, kterou by bylo možné za určitých podmínek využít (nebo se nad ní alespoň zamyslet).

Položme si na úvod otázku, zda dnešní velkoformátová zemědělská krajina, o níž v celém příspěvku jde především, potřebuje pro biotu ony souvislé dřevinné porosty, tedy skladebné prvky ÚSES tak, jak jsou většinou vnímány a realizovány.

Domnívám se, že potřebuje více něco jiného – „migračně průchozí měkkou fragmentaci“, spočívající ve zmenšení velikosti půdních bloků a vytvoření drobných struktur. Z pohledu úsesové terminologie zde mám na mysli někdy poněkud podceňované interakční prvky. Pestrá předkolektivizační biotopní nabídka byla ve značné míře dána krajinnou drobnokresbou, kterou vytvářely právě ony interakční prvky – polní meze, úzké zatravněné potoční nivy, selské sady, stromořadí, aleje a nezpevněné polní cesty doprovázané travnatými příkopy nebo zařízlé v úvozech. Plochy lesního charakteru v ní byly zastoupeny mnohem méně, než je tomu dnes, stačí se podívat na dobové letecké snímky.

Ale vraťme se k ÚSES. Obvyklou praxí při zakládání biokoridoru nebo biocentra je po přípravě plochy osevem následná výsadba dřevin lesnickým způsobem nebo (polo)odrostky dle výsadbového schématu do oplocenky s následným plošným ožínáním. Druhová skladba dřevin odpovídá stanovišti, na obvodu je keřový lem, uvnitř pak stromy. Zjednodušeně řečeno je např. biokoridor v dnes převážně praktikovaném pojetí souvislý pás dřevin stanovištně vhodných a geograficky odpovídajících dřevin, který neposkytuje přímé hospodářské využití formou produkce dřeva.

V řádu několika let po výsadbě vznikne hustý dřevinný „kožuch“ a později mají prvky ÚSES často podobu přehoustlých dřevinných pásů či ploch, které tvoří především stromy s vysoko nasazenými korunami. I tento stav je jistě pro krajinu přínosem, protože vzniklý prvek je ekologicky hodnotnější než okolní pole, ale není zdaleka ideální. Prostředí ÚSES, které vznikne tímto jednorázovým založením, je dosti uniformní a lze předpokládat, že z tohoto důvodu v déledobějším horizontu i poměrně nestabilní. Chybí různorodost stanovišť otevřených i zastíněných ploch s různým charakterem bylinné i dřevinné vegetace apod., bylinný podrost je druhově chudý. Běžná je určitá šablonovitost návrhů a nenavrhují se (snad až na výjimky) jiné typy ÚSES než výše zmíněný lesní.

Z ekonomického pohledu jsou takto vytvářené prvky ÚSES dosti nákladné. Ještě před pár lety byla dle Nákladů obvyklých opatření jako přijatelná částka na založení 1 ha ÚSES 1 800 tis. Kč (dnes je položka na výsadbu konstruována jinak). Je třeba přiznat, že v reálu to bývá méně a že do této částky byla rovněž zahrnuta i následná tříletá péče. V ní tvoří jednu z nejvyšších položek ožínaní sazenic. Smysl této víceméně zvykové činnosti je na zváženou – viz poznámka dále.

Jaký je charakter současné zemědělské krajiny nížin a pahorkatin, kde se výsadby ÚSES provádějí asi nejvíce? Dnešní krajinné zrno je nejen velké, ale má i příliš ostré kontury: střih a z pole je po pár krocích hustý les či na louka, řeka apod. – black and white. Rozmytí těchto přechodových hran lze vnímat jako přínosné. Obecně je málo zastoupen typ stanoviště v sukcesní fázi „něco mezi loukou a lesem“.

Obvyklým způsobem zakládaný prvek ÚSES plní především krajinářské funkce, přínos pro biodiverzitu však není dle mého názoru dostatečně využit.

Možná že by proto bylo lepší, spoléhat při zakládání více na přírodní procesy než na erudici projektantů. Ostatně myšlenka to není nijak nová – spontánní sukcese se někde využívá v rekultivacích postindustriálních lokalit.

Jako příspěvek do diskuze navrhuji tento způsob založení prvku ÚSES v zemědělské krajině:

   1. Vytýčení plochy určené k založení.
   2. Předseťová příprava a následné osetí vhodnou jetelotravní směsí dle standardu Krajinné trávníky (nikoliv čistě travní směsí) – na této operaci nešetřit ve snaze vytvořit co nejhustší drn k omezení pronikání nechtěných druhů rostlin, tedy plevelů.
   3. Vyznačení plochy v terénu z důvodu nebezpečí přiorávání plochy uživateli sousedních zemědělských pozemků – kolíky s páskou, hlubší brázdou, nízkým valem, provedením výsadby keřů v podobě pásu po obvodu apod. Pozemek neoplocovat – cílem není zamezit „škodám“ zvěří, nechť se paství, travnímu porostu to neuškodí a dřeviny z náletu (keře a později stromy) se s pastvou i okusem během let pomalu vypořádají. A navíc, což je podstatné, prodlouží se tím období biologicky cenných otevřených sukcesních stádií.
   4. Následná péče po dobu 2 až 4 let spočívající v 1 až 2 sečích s odvozem hmoty pouze s vynecháním menších neposečených částí
   5. Ponechání další sukcesi, pouze se sledováním, zda se nad přílišnou míru nevyskytují invazní a expanzní druhy. Již poměrně dobrý stav (zapojenost travního drnu) alespoň částečně zamezí nadměrnému rozšíření plevelů a sukcese dřevinným náletem bude zpomalena, což je žádoucí. Případná obava, že by se nálet dřevin neobjevil kvůli velké vzdálenosti od zdrojové plochy, je dle mých zkušeností neopodstatněná – časem se objeví všude, i na lokalitách dosti vzdálených od existujících porostů a s více či méně zapojeným travním drnem. Postupem doby tak znikne nabídka v čase se měnících mikrostanovišť. Pravda poněkud neučesaných, ale to je lidská optika.
   6. Další zásahy jsou vítány – vzhledem k tomu, že cílem je v čase se měnící různorodá mozaika stanovišť, není lidský zásah na škodu. Naopak může být přínosný – od odstranění jednotlivého stromu či skupiny dřevin (tedy vytvoření drobné světliny) až po cílenou prořezávku či dokonce smýcení určité části prvku; stejně tak seč travního porostu či jeho občasné zmulčování v intervalu cca 2 až 3 let. Lze si představit, že by do budoucna bylo možné vnímat prvek ÚSES i jako lokální zdroj paliva. Situace tomu prozatím příliš nakloněna není, ale kdo ví, jak se budou ceny paliv vyvíjet.
Přínosy z pohledu přírody jsou v déledobějších a vícefázových změnách prostředí. Tedy nikoliv jako je obvyklý dvouetapový proces při založení prvku ÚSES: pole a po výsadbě les, ale postupný a nepravidelný sukcesní vývoj: pole/louka/keřnatá louka/řídký les/zapojený porost s tím, že se území mění nesouvisle, v různě velkých plochách dle místních mikropodmínek jednotlivých stanovišť (vlhkostní poměry, sluneční svit, expozice, půdní podmínky). Je dán prostor pro přirozený samovývoj, sebelépe navržené výsadby nemohou domyslet všechny souvislosti. Zakládá se prvek, jehož cílem není přímý hospodářský přínos – tedy produkční porost, kde se hlídají budoucí kubíky ani čistě přírodní prvek – tedy něco jako kousek pralesa.

Se současnou i navrhovanou metodou tvorby ÚSES souvisí i otázky: Je možné bez budoucích negativních dopadů přeskočit přípravnou fázi, tedy skok od pole k lesu, jaká je obvyklá praxe? Nezaděláváme si tak v dlouhodobějším horizontu na problém, na nestabilitu porostu? Víme dost o roli edafonu – jinými slovy můžeme šmahem přejít z „polní půdy“ na „lesní“? A jak je to s původem sazenic? Nebylo by lepší spoléhat na jejich místní zdroje, vždyť dřeviny z náletu nejspíš budou přece jen lépe přizpůsobeny lokálním podmínkám.

Pozitivní roli při zvažování sukcesního způsobu mohl sehrát i fakt, že náklady na založení tímto způsobem jsou z podstaty řádově nižší než stávající výsadbou.

Výsadba.
Výsadba.
Foto | Radim Jarošek

Odpůrců uvedeného způsobu bude nejpíš více, napadají mne tito čtyři:

 • Žadatelé o dotaci: Bude to fungovat? Je to nějaké divné, nehotové? Jsme zvyklí na pěkně odvedenou práci… Rozuměj: vyrovnané šiky sazenic s nízkou travnatým prostem mezi nimi.
 • Veřejnost: lze očekávat spíše estetický přístup a stav zarůstající, nesečené louky může být vnímat jako …, v obecné češtině se tak nazývá veřejný dům na šest. Estetické vnímání je ale do značné míry věcí výchovy a asi nezbývá, než jít i touhle cestou. Vhodné by proto bylo instalovat informační cedulky s vysvětlujícím textem.
 • Projektanti a zhotovitelé: ti by přišli o zakázky.
 • Zemědělci především kvůli šíření plevelů do okolních kultur. Zkušenosti z jednání s nimi u výsadeb prvků ÚSES jsou různé – od mávnutí rukou po stížnosti na nebezpečí rozšiřování plevelných rostlin, což je častější. Bylo zmíněno, že snahou bude existenci plevelů omezit zapojeným travním drnem. Ale i tak, plevely se vyskytnou, nicméně v běžné hospodářské praxi aplikovaná chemizace je na okolních polích utlumí. Z pohledu ochrany přírody mohou také být obavy z tzv. blokované sukcese, kdy např. třtina křovištní sukcesi směr les výrazně brání, nastýlka stařiny také sukcesi zrovna neprospívá. Pak by mohly nastoupit metody s využitím kokrhele. Další problém může spočívat v náletu expanzních nebo invazních druhů dřevin jako například trnovník akát nebo javor jasanolistý. Pro jejich případné potlačení bude zapotřebí situaci vyhodnotit dle místních podmínek a stanovit odpovídající postup.

Parcely pro prvky ÚSES jsou ne sice vždy ale mnohdy v katastru nemovitostí vedeny po komplexních pozemkových úpravách v druhu pozemku ostatní plocha, který nestanovuje nutnost péče o pozemek jako je tomu např. u orné, louky či lesa. Tyto volnější podmínky nahrávají myšlence využít sukcesi.

Závěrem ještě jedna lehce kacířská poznámka k zažité praxi údržby prvku ÚSES.

Ožínání – proč vlastně? Je to skutečně nezbytné? Důvody mohou spočívat v prostém zvyku, který je, jak známo, železná košile, svou roli hraje snaha omezit plevely a také „ať to dobře vypadá“. Ale pro úspěšný růst sazenic je, zvláště v období stále častějších přísušků, dobré, když je obklopuje travní porost, který zadržuje vláhu, tlumí vysoušení větrem, vytváří stín. Celoplošné vyžínání prováděné v průběhu několika let je navíc poměrně nákladné a navíc nebývá výjimkou poškození sazenic mechanizací. Obavy ze zahlušení sazenic travním podrostem nejsou, alespoň dle našich zkušenosti, na místě, o čemž svědčí i ukázky z výsadeb na Osoblažsku, kde se ožínání neprovádělo. Kompromisní cestou může být vyžínání v mezipruzích a výběr méně vzrůstných druhů trav.

Ale vraťme se k myšlence výše uvedeného, můžeme jej pracovně nazvat řízeně sukcesního založení prvku ÚSES. Možná budou argumenty proti ní natolik přesvědčivé, že bude vhodné ji opustit. Je to běh na delší trať, než jsme běžně zvyklí a prozatím jsme bohatí a spěcháme. A jsme u mott v úvodu…

Radim Jarošek

Další články:
23. února 2024 12:30
23. února 2024 06:30
22. února 2024 06:10
21. února 2024 06:10
20. února 2024 12:45

Online diskuse
Velké kočky umí rozlišovat známé hlasy od neznámých, zjistila studie
24. února 2024 01:00

(ČTK) - Velké kočky, od tygrů po gepardy, od sebe dokážou rozlišit známé a neznámé lidské hlasy. S odkazem na studii, která naznačuje, že i zvířata vyhýbající se skupinovému životu mají sociální dovednosti, to napsal server listu The Guardian.
(Celý text)

Fiala: Vláda problémy zemědělců řeší i v EU, například omezení byrokracie
24. února 2024 00:59

PRAHA (ČTK) - Vláda problémy zemědělců bere vážně a pracuje na jejich řešení, a to i v rámci Evropské unie. Premiér Petr Fiala (ODS) tak během své návštěvy rodinné farmy Hole ve Velkých Přílepech u Prahy reagoval na protesty českých zemědělců vůči politice EU. Česko podle něj usiluje na evropské úrovni o snížení zbytečné byrokracie pro farmáře nebo o omezení kontrol.Tento týden Evropská komise následně představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci čelí.
(Celý text)

V Gloucestershiru se otevřela nejmodernější vertikální farma v Británii
24. února 2024 00:59

(ČTK) - V anglickém Gloucestershiru se otevřela dosud nejmodernější vertikální farma v Británii, napsal web stanice BBC. Salátové listy nebo bylinky v ní rostou třikrát rychleji než ve venkovních podmínkách.
(Celý text)

Lesy ČR plánují zvýšení investic do cest a vodních staveb na 1,6 miliardy korun
24. února 2024 00:55

HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos plánuje zvýšení investic do oprav a obnovy lesních cest a do vodohospodářských staveb o sedm procent na 1,61 miliardy korun. Z toho do obnovy lesních cest, které jsou zničené po mimořádných těžbách kůrovcové kalamity, by mělo jít rekordních 1,22 miliardy korun. Lesy ČR spravují asi polovinu lesů v ČR.
(Celý text)

Liberecká zoo získala do chovu pár vzácných supů afrických, jinde v ČR nejsou
24. února 2024 00:35

LIBEREC (ČTK) - Liberecká zoo získala pár vzácných supů afrických. Patří mezi jedny z nejohroženějších dravců na světě a momentálně je nechová žádná jiná zoo v Česku, informovala mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
(Celý text)

Ústí nad Orlicí obnovuje Vlčí studánku, místo vzniklo ve 40. letech
24. února 2024 00:21

ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČTK) - Přibližně do konce března bude nepřístupná lokalita Vlčí studánka v lesích u Ústí nad Orlicí. Odpočinkové místo tam vzniklo ve 40. letech minulého století. Správa městských lesů tam aktuálně těží dřevo, potom obnoví cesty a studánku.
(Celý text)

Bohumín založil dva lesíky se 170 stromy, vznikly díky náhradní výsadbě
24. února 2024 00:20

BOHUMÍN (ČTK) - Bohumín na Karvinsku založil dva lesíky, které vznikly díky náhradní výsadbě za kácení v průmyslovém areálu jednoho z tamních podniků. V Budovatelské ulici a u rybníku Suchý stav tak přibylo 170 stromů. Jsou mezi nimi duby, lípy a jilmy, sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
(Celý text)

Soukromí lesníci podporují návrh zákona o myslivosti se snížením výměry honiteb
23. února 2024 18:00

PELHŘIMOV (ČTK) - Soukromí vlastníci lesů podporují ministerský návrh zákona o myslivosti se snížením minimální výměry honiteb z 500 na 250 hektarů. Podle lesníků to umožní redukovat stavy zvěře a tím i škody, které působí v lesích. Podporují také připravenou novelu zákona o lesích. Oba zákony spolu souvisejí a bez jednoho nebude dobře fungovat druhý, uvedl předseda Komory soukromých lesů Richard Podstatzký.
(Celý text)

Policisté na Příbramsku prověřují nález dvou uhynulých orlů mořských a lišky
23. února 2024 17:58

(ČTK) - Policisté na Příbramsku prověřují nález dvou uhynulých orlů mořských a lišky obecné. Zvířata mohl někdo otrávit, jasno by do případu měla vnést expertiza. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z týrání zvířat, pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa. Na případ upozornil server příbram.cz.
(Celý text)

MZe: Některé dotace budou nově vypláceny na hektar, odpadne byrokracie
23. února 2024 17:49

(ČTK) - Dotace na biologickou ochranu plodin či produkci a zpracování vysokojakostních brambor budou nově vypláceny formou sazby na hektar plodin nebo kilogram brambor. Zemědělci tak už nebudou muset předkládat dokumenty, které by nárok na dotaci potvrzovaly, informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Tyto dotace jsou financovány z národních zdrojů. Změny podle MZe již platí.
(Celý text)

Zubří kulový blesk. Velká výměna zvířat pomůže zvýšit genetickou pestrost chovů
23. února 2024 17:46

PRAHA (Ekolist) - Převozem dvou zubřích býků z bývalého vojenského prostoru Milovice ve středních Čechách do obory Židlov v Libereckém kraji začala včera rozsáhlá výměna a převozy zubrů v českých chovech. Jejich výsledkem bude genetické oživení dvou nejvýznamnějších chovů zubrů v Česku a založení nového chovného stáda na Lipně. Akce se týká celkem čtyř krajů. Informuje o tom Česká krajina.
(Celý text)

Indonéští aktivisté žalují Japonsko kvůli vypouštění upravené radioaktivní vody
23. února 2024 10:51

JAKARTA (ČTK) - Skupina indonéských ekologických aktivistů a ochránců lidských práv podala ve čtvrtek žalobu na Japonsko. Požaduje, aby Japonci přestali s vypouštěním upravené a rozředěné radioaktivní vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. Informovala o tom japonská tisková agentura Kjódó a připomněla, že s vypouštěním se začalo už loni v létě.
(Celý text)

iROZHLAS: Unijní soud snížil ČR pokutu za chyby v zemědělských dotacích
23. února 2024 10:24

PRAHA (ČTK) - Soudní dvůr Evropské unie snížil zhruba o 470 milionů korun více než miliardovou pokutu, kterou Evropská komise uložila českému ministerstvu zemědělství za chyby v zemědělských dotacích po kontrole v roce 2017. O rozhodnutí tribunálu dnes informoval web iROZHLAS.cz. I přes snížení sankce se ministerstvo hodlá pokutě bránit podáním kasační stížnosti.
(Celý text)

Prodejce módy Zalando přestane používat zavádějící etikety o udržitelnosti
23. února 2024 09:59

(ČTK) - Německý internetový prodejce textilu Zalando se zavázal, že ze svého webu odstraní zavádějící etikety a symboly udržitelnosti. Ve čtvrtek to na svém webu uvedla Evropská komise (EK). Od 15. dubna 2024 se tak u nabízených výrobků již nebudou objevovat symboly, jako jsou listy nebo stromy.
(Celý text)

Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy, zjistili čeští vědci
23. února 2024 06:19

PRAHA (Ekolist) - Přestože kůrovcová kalamita v České republice způsobila značné škody a vytěžené smrkové lesy mohou působit zdevastovaným dojmem, výzkum českých vědců přinesl překvapivě dobrou zprávu. Příroda se zotavila, výrazně vzrostla biodiverzita a kůrovcem napadené hospodářské lesy, včetně holin a nově osázených či samovolně se vyvíjejících pasek, doslova kypí životem. Nečekaně se v nich objevily i desítky kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin, které figurují v červeném seznamu. Výsledky ze 45 lokalit v České republice zveřejnili pracovníci Biologického centra Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Muzea regionu Valašsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ve studii, právě vydané ve vědeckém časopisu Forest Ecology and Management.
(Celý text)

Cíle Zelené dohody v zemědělství je třeba rozložit v čase, míní ministr Výborný
23. února 2024 01:26

PRAHA (ČTK) - Cíle unijní Zelené dohody (Green Deal) je třeba rozložit v čase tak, aby měli zemědělci víc prostoru se připravit, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po schůzce s eurokomisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem. V Praze spolu jednali také o podpoře chovu sladkovodních ryb a vyvážení snahy chránit kormorány a vlky se zájmy chovatelů, kterým tito ptáci a tyto šelmy způsobují škody, dodal.
(Celý text)

Nevyužité stovky milionů korun z rekultivace lomu ČSA půjdou na rozvoj tamních obcí
23. února 2024 00:55

(ČTK) - Nevyužité peníze z rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku půjdou na rozvojové projekty tamních obcí zasažených těžbou. Řádově by mělo jít o stovky milionů korun, které těžební společnost Severní energetická nevyužije, protože část lomu bude při sanaci ponechána přirozené obnově. Počítá s tím usnesení, které schválila vláda, informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP).
(Celý text)

Evropská komise chce v reakci na protesty zjednodušit předpisy pro zemědělce
23. února 2024 00:41

(ČTK) - Evropská komise (EK) představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci čelí. Chtěla by mimo jiné zjednodušit některé podmínky, které musí farmáři v Evropské unii splňovat pro získání dotací, či snížit počet kontrol v zemědělských podnicích až o 50 procent. Komise návrh zveřejnila v den, kdy se ve střední a východní Evropě konaly protesty zemědělců zaměřené mimo jiné proti unijní zemědělské politice. V pondělí se návrhy budou zabývat ministři zemědělství 27 členských států EU, kteří se sejdou v Bruselu.
(Celý text)

Na Rychnovsku je potvrzeno 20. ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR
22. února 2024 23:30

(ČTK) - Veterináři v obci Bolehošť na Rychnovsku potvrdili 20. letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 24 z 29 kusů chované drůbeže. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Podle něj šlo o různé druhy drůbeže, v chovu převládaly slepice.
(Celý text)

Svazy: Lepší péče o krajinu je v zájmu farmářů, cíle ale musí být únosné
22. února 2024 19:50

(ČTK) - Čeští zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby nepodporovali lepší péči o krajinu a půdu. Unijní Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) ale musí být nastavena tak, aby ji farmáři administrativně a technicky zvládli a aby neohrožovala udržitelnost zemědělské produkce. Shodli se na tom zástupci Agrární komory (AK), Zemědělského svazu (ZS) a Asociace soukromého zemědělství (ASZ), které ČTK oslovila. Proti politice EU dnes protestovali zemědělci v Česku i dalších evropských zemích. K hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem nebo do ulic velkých měst v ČR podle AK vyjelo asi 3000 kusů zemědělské techniky.
(Celý text)

Svazy: Lepší péče o krajinu je v zájmu farmářů, cíle ale musí být únosné
22. února 2024 19:50

(ČTK) - Čeští zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby nepodporovali lepší péči o krajinu a půdu. Unijní Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) ale musí být nastavena tak, aby ji farmáři administrativně a technicky zvládli a aby neohrožovala udržitelnost zemědělské produkce. Shodli se na tom zástupci Agrární komory (AK), Zemědělského svazu (ZS) a Asociace soukromého zemědělství (ASZ), které ČTK oslovila. Proti politice EU dnes protestovali zemědělci v Česku i dalších evropských zemích. K hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem nebo do ulic velkých měst v ČR podle AK vyjelo asi 3000 kusů zemědělské techniky.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2098 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama