ecomonitor.cz
verze pro tisk
Založení ÚSES osevem aneb až vyschnou evropské zdroje
28. listopadu 2023 06:30
() - Motto první: Les vysazuje jen nedočkavý
Motto druhé: Jen ať si to příroda odpracuje

Následující řádky budou možná vnímány mnohými jako poněkud kontroverzní. Jejich cílem je podnítit diskuzi na téma způsobu zakládání skladebných částí ÚSES (biokoridorů a biocenter) a nabídnout alternativní možnost, kterou by bylo možné za určitých podmínek využít (nebo se nad ní alespoň zamyslet).

Položme si na úvod otázku, zda dnešní velkoformátová zemědělská krajina, o níž v celém příspěvku jde především, potřebuje pro biotu ony souvislé dřevinné porosty, tedy skladebné prvky ÚSES tak, jak jsou většinou vnímány a realizovány.

Domnívám se, že potřebuje více něco jiného – „migračně průchozí měkkou fragmentaci“, spočívající ve zmenšení velikosti půdních bloků a vytvoření drobných struktur. Z pohledu úsesové terminologie zde mám na mysli někdy poněkud podceňované interakční prvky. Pestrá předkolektivizační biotopní nabídka byla ve značné míře dána krajinnou drobnokresbou, kterou vytvářely právě ony interakční prvky – polní meze, úzké zatravněné potoční nivy, selské sady, stromořadí, aleje a nezpevněné polní cesty doprovázané travnatými příkopy nebo zařízlé v úvozech. Plochy lesního charakteru v ní byly zastoupeny mnohem méně, než je tomu dnes, stačí se podívat na dobové letecké snímky.

Ale vraťme se k ÚSES. Obvyklou praxí při zakládání biokoridoru nebo biocentra je po přípravě plochy osevem následná výsadba dřevin lesnickým způsobem nebo (polo)odrostky dle výsadbového schématu do oplocenky s následným plošným ožínáním. Druhová skladba dřevin odpovídá stanovišti, na obvodu je keřový lem, uvnitř pak stromy. Zjednodušeně řečeno je např. biokoridor v dnes převážně praktikovaném pojetí souvislý pás dřevin stanovištně vhodných a geograficky odpovídajících dřevin, který neposkytuje přímé hospodářské využití formou produkce dřeva.

V řádu několika let po výsadbě vznikne hustý dřevinný „kožuch“ a později mají prvky ÚSES často podobu přehoustlých dřevinných pásů či ploch, které tvoří především stromy s vysoko nasazenými korunami. I tento stav je jistě pro krajinu přínosem, protože vzniklý prvek je ekologicky hodnotnější než okolní pole, ale není zdaleka ideální. Prostředí ÚSES, které vznikne tímto jednorázovým založením, je dosti uniformní a lze předpokládat, že z tohoto důvodu v déledobějším horizontu i poměrně nestabilní. Chybí různorodost stanovišť otevřených i zastíněných ploch s různým charakterem bylinné i dřevinné vegetace apod., bylinný podrost je druhově chudý. Běžná je určitá šablonovitost návrhů a nenavrhují se (snad až na výjimky) jiné typy ÚSES než výše zmíněný lesní.

Z ekonomického pohledu jsou takto vytvářené prvky ÚSES dosti nákladné. Ještě před pár lety byla dle Nákladů obvyklých opatření jako přijatelná částka na založení 1 ha ÚSES 1 800 tis. Kč (dnes je položka na výsadbu konstruována jinak). Je třeba přiznat, že v reálu to bývá méně a že do této částky byla rovněž zahrnuta i následná tříletá péče. V ní tvoří jednu z nejvyšších položek ožínaní sazenic. Smysl této víceméně zvykové činnosti je na zváženou – viz poznámka dále.

Jaký je charakter současné zemědělské krajiny nížin a pahorkatin, kde se výsadby ÚSES provádějí asi nejvíce? Dnešní krajinné zrno je nejen velké, ale má i příliš ostré kontury: střih a z pole je po pár krocích hustý les či na louka, řeka apod. – black and white. Rozmytí těchto přechodových hran lze vnímat jako přínosné. Obecně je málo zastoupen typ stanoviště v sukcesní fázi „něco mezi loukou a lesem“.

Obvyklým způsobem zakládaný prvek ÚSES plní především krajinářské funkce, přínos pro biodiverzitu však není dle mého názoru dostatečně využit.

Možná že by proto bylo lepší, spoléhat při zakládání více na přírodní procesy než na erudici projektantů. Ostatně myšlenka to není nijak nová – spontánní sukcese se někde využívá v rekultivacích postindustriálních lokalit.

Jako příspěvek do diskuze navrhuji tento způsob založení prvku ÚSES v zemědělské krajině:

Přínosy z pohledu přírody jsou v déledobějších a vícefázových změnách prostředí. Tedy nikoliv jako je obvyklý dvouetapový proces při založení prvku ÚSES: pole a po výsadbě les, ale postupný a nepravidelný sukcesní vývoj: pole/louka/keřnatá louka/řídký les/zapojený porost s tím, že se území mění nesouvisle, v různě velkých plochách dle místních mikropodmínek jednotlivých stanovišť (vlhkostní poměry, sluneční svit, expozice, půdní podmínky). Je dán prostor pro přirozený samovývoj, sebelépe navržené výsadby nemohou domyslet všechny souvislosti. Zakládá se prvek, jehož cílem není přímý hospodářský přínos – tedy produkční porost, kde se hlídají budoucí kubíky ani čistě přírodní prvek – tedy něco jako kousek pralesa.

Se současnou i navrhovanou metodou tvorby ÚSES souvisí i otázky: Je možné bez budoucích negativních dopadů přeskočit přípravnou fázi, tedy skok od pole k lesu, jaká je obvyklá praxe? Nezaděláváme si tak v dlouhodobějším horizontu na problém, na nestabilitu porostu? Víme dost o roli edafonu – jinými slovy můžeme šmahem přejít z „polní půdy“ na „lesní“? A jak je to s původem sazenic? Nebylo by lepší spoléhat na jejich místní zdroje, vždyť dřeviny z náletu nejspíš budou přece jen lépe přizpůsobeny lokálním podmínkám.

Pozitivní roli při zvažování sukcesního způsobu mohl sehrát i fakt, že náklady na založení tímto způsobem jsou z podstaty řádově nižší než stávající výsadbou.

Výsadba.
Výsadba.
Foto | Radim Jarošek

Odpůrců uvedeného způsobu bude nejpíš více, napadají mne tito čtyři:

Parcely pro prvky ÚSES jsou ne sice vždy ale mnohdy v katastru nemovitostí vedeny po komplexních pozemkových úpravách v druhu pozemku ostatní plocha, který nestanovuje nutnost péče o pozemek jako je tomu např. u orné, louky či lesa. Tyto volnější podmínky nahrávají myšlence využít sukcesi.

Závěrem ještě jedna lehce kacířská poznámka k zažité praxi údržby prvku ÚSES.

Ožínání – proč vlastně? Je to skutečně nezbytné? Důvody mohou spočívat v prostém zvyku, který je, jak známo, železná košile, svou roli hraje snaha omezit plevely a také „ať to dobře vypadá“. Ale pro úspěšný růst sazenic je, zvláště v období stále častějších přísušků, dobré, když je obklopuje travní porost, který zadržuje vláhu, tlumí vysoušení větrem, vytváří stín. Celoplošné vyžínání prováděné v průběhu několika let je navíc poměrně nákladné a navíc nebývá výjimkou poškození sazenic mechanizací. Obavy ze zahlušení sazenic travním podrostem nejsou, alespoň dle našich zkušenosti, na místě, o čemž svědčí i ukázky z výsadeb na Osoblažsku, kde se ožínání neprovádělo. Kompromisní cestou může být vyžínání v mezipruzích a výběr méně vzrůstných druhů trav.

Ale vraťme se k myšlence výše uvedeného, můžeme jej pracovně nazvat řízeně sukcesního založení prvku ÚSES. Možná budou argumenty proti ní natolik přesvědčivé, že bude vhodné ji opustit. Je to běh na delší trať, než jsme běžně zvyklí a prozatím jsme bohatí a spěcháme. A jsme u mott v úvodu…

Radim Jarošek

URL zprávy: https://ecomonitor.cz/zprava2.shtml?x=2908017


Online diskuse
Aktivisté v Pardubicích chtějí zachránit most Červeňák
22. dubna 2024 23:10

PARDUBICE (ČTK) - Aktivisté v Pardubicích chtějí zachránit most Červeňák, který stojí ve stejnojmenné přírodní oblasti. Obávají se toho, že ho město nechá zbourat, protože jeho konstrukce je nestabilní. Městský posudek na most aktivisté rozporují. ČTK to řekl Miroslav Seiner z Iniciativy Přírodní park Červeňák. Zástupce radnice uvedl, že s podklady iniciativy se město seznámí.
(Celý text)

Indické bažiny před miliony let obýval jeden z největších kdy objevených hadů
22. dubna 2024 18:40

(ČTK) - Bažinami v oblasti dnešní Indie se před 47 miliony let těžkopádně plazilo obří monstrum. Dokládají to zkamenělé obratle až 15 metrů dlouhého hada, který by svou délkou překonal i nejznámějšího pradávného predátora Tyrannosaura rexe. Obří plaz pojmenovaný Vasuki indicus připomínal dnešní krajty. A stejně jako tito dnešní hadi nebyl jedovatý, ale své oběti dusil svým mocným sevřením. Napsala to agentura Reuters, podle které by se mohlo jednat o největšího kdy objeveného hada.
(Celý text)

Botanik: Cizokrajné rostliny mohou mít problém zvládat nynější noční mrazy
22. dubna 2024 18:37

(ČTK) - Rostliny, které původně do české krajiny patří, jsou na jarní mrazy zvyklé a z dlouhodobého hlediska jim neublíží. Problematické jsou mrazy pro dovezené kontinentální rostliny jako například nyní hojně pěstované okrasné česneky, řekl v rozhovoru s ČTK František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Česko tento týden čeká ještě několik mrazivých nocí, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
(Celý text)

Evropský účetní dvůr je ohledně nulových emisí z automobilů v EU opatrný
22. dubna 2024 18:29

LUCEMBURK (ČTK) - Cíl nulových emisí z automobilů je chvályhodný, je ale třeba zajistit aby Evropská unie za tento plán nezaplatila příliš vysokou cenu, jak z hlediska průmyslové nezávislosti Unie, tak pro její občany. V dnes zveřejněné zprávě to uvedl Evropský účetní dvůr (EÚD), který se zabývá kontrolou finančních prostředků Evropské unie.
(Celý text)

V JAR veterináři opět uřezávají nosorožcům rohy, aby je zachránili před pytláky
22. dubna 2024 11:05

PRETORIA (ČTK) - V jihoafrické provincii KwaZulu-Natal začali tento měsíc veterináři uřezávat nosorožcům rohy, aby jim zachránili život před pytláky. Přistoupili k tomu proto, že počet nosorožců zabitých pytláky se v JAR loni zvýšil na 499 oproti předchozímu roku, kdy pytláci zabili 448 těchto ohrožených zvířat právě zejména kvůli jejich rohům. Informoval o tom deník El País.
(Celý text)

BlackRock: Transformace energetiky si vyžádá čtyři biliony USD ročně
22. dubna 2024 11:00

NEW YORK (ČTK) - Přechod na zelenou energii si v příštích deseti letech vyžádá celosvětově čtyři biliony USD (téměř 95 bilionů Kč) ročně. Uvedl to server zpravodajské televize CNBC s odvoláním na prognózu americké investiční společnosti BlackRock. Nová částka je dvojnásobek předchozích očekávání, která počítala s investicemi dva biliony USD ročně, a bude vyžadovat navýšení kapitálu ze státního i ze soukromého sektoru.
(Celý text)

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
22. dubna 2024 10:54

PRAHA (ČTK) - Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek. Dosluhující slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, kterou Pellegrini vystřídá v úřadu v polovině června, se naopak dlouhodobě zasazuje za důraznější kroky na ochranu klimatu.
(Celý text)

Zelený reporting a nakládání s vodami nejen v průmyslu – taxonomie EU
22. dubna 2024 05:47

PRAHA (Ekolist) - Dopad antropogenní klimatické změny je patrný prakticky ve všech oblastech, v oblasti hospodaření s vodou obzvlášť. Vždyť každoročně bojujeme se suchem, lokálními srážkami a přívalovými dešti.
(Celý text)

Hospodaření s vodou k umělému zasněžování je šetrnější. Jiné problémy s technickým sněhem ale nezmizí
22. dubna 2024 00:50

(ČTK) - Moc nástrojů, jak zabraňovat úplnému vypumpování vodního toku pro technické zasněžování, není. Jedním z nich jsou vodní nádrže, které fungují dobře, nebo legislativa a regulace. Využívání vody je v současné době šetrnější k přírodě, než tomu bylo v minulosti. Ostatní problémy, které se pojí s technickým zasněžováním, ale ani zmizet nemohou, řekl ČTK Josef Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Problematické pro okolní ekosystémy je podle něj umělé prodloužení zimy.
(Celý text)

Agrovoltaika by v Česku mohla vzniknout na více než 70 000 hektarech půdy
22. dubna 2024 00:47

(ČTK) - Agrovoltaické výrobny elektřiny by v Česku mohly vzniknout na více než 70 000 hektarech půdy, taková je souhrnná výměra ploch povolených pro využití agrovoltaických systémů. Vyplývá to z informací Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Rozvoj solárních panelů na zemědělské půdě může podle nevládních zemědělských organizací a distributorů fotovoltaiky brzdit například výběr zemědělsky využívaných pozemků, na kterých lze panely instalovat, ale také hodnota investic či kapacita distribuční sítě.
(Celý text)

Na technické zasněžování jde až polovina ze všech investic ski areálů, uvedl ředitel Asociace horských středisek
22. dubna 2024 00:25

(ČTK) - V sobotu uplynulo 70 let ode dne, kdy v USA získalo patent první sněhové dělo na světě. České ski areály investují každoročně do technického zasněžování mezi 300 až 400 miliony korun, což je 30 až 50 procent z celkových investic. ČTK to řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Technické zasněžování podle něj pro provozovatele představuje zásadní nástroj, jak čelit výkyvům počasí. Doplnil, že k tomu, aby se umělé zasněžování dále rozvíjelo, je potřeba budovat nové akumulační nádrže na vodu. V Česku je ale podle Knota schvalování jejich výstavby pomalé.
(Celý text)

Ve Velkém Boru lidé protestovali proti jadernému úložišti, chtějí právo veta
21. dubna 2024 23:28

VELKÝ BOR (ČTK) - Ve Velkém Boru na Klatovsku se konal už osmý ročník protestní akce Den proti úložišti. Lokalita nedalekého Březovského potoka je jednou z vytipovaných lokalit, kde by úložiště jaderného odpadu mohlo stát. Místní jsou ale proti. Protestovalo se i na dalších místech, kde by mohlo úložiště stát. Podle mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti a starosty Horažďovic Michaela Formana přišly na akci zhruba dvě stovky lidí. Boj proti úložišti i přes dílčí neúspěchy bude pokračovat, řekl dnes ČTK.
(Celý text)

USA čeká největší rojení cikád za desetiletí, mohou jich být biliony
21. dubna 2024 19:30

(ČTK) - Ve východní polovině Spojených států se pravděpodobně v nadcházejících týdnech objeví biliony cikád. Poprvé po více než 200 letech se tam ve stejném roce vyrojí dvě potomstva, která se vrací ve 13letých a 17letých cyklech. Podle agentury AP se čeká invaze hmyzu s ohlušujícím cvrkotem, jakou Američané nezažili po desetiletí.
(Celý text)

Zoo Brno rozmístila na Znojemsku další budky pro dudky
21. dubna 2024 15:49

BRNO (ČTK) - Pracovníci brněnské zoologické zahrady rozmístili na Znojemsku dalších šest dudníků, tedy speciálních ptačích budek určených pro dudky, kteří jsou v Česku silně ohroženým druhem. Celkem jich tak je na jihu Moravy rozmístěných 28, dosud se v nich vylíhlo několik desítek mláďat, informovala mluvčí zoo Věra Müllerová.
(Celý text)

Lávové tunely
21. dubna 2024 05:28

PRAHA (Ekolist) - Proudí jimi láva, která rychle odtéká ze sopky. Když sopka přestane být aktivní, nebo začne láva proudit jinudy, zůstane systém podzemního „potrubí“. Na východním svahu havajské Mauna Kea je takové potrubí možné prozkoumat.
(Celý text)

Čínská města se propadají kvůli čerpání vody a hmotnosti budov
21. dubna 2024 01:40

(ČTK) - Téměř polovina velkých čínských měst se propadá kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Některá města se propadají velmi rychle - každé šesté tempem rychlejším než jeden centimetr za rok, uvedli vědci, které citoval zpravodajský server BBC News.
(Celý text)

Elektromobily by mohly v Norsku do roku 2026 vytlačit z vrcholu diesely
21. dubna 2024 01:30

(ČTK) - V Norsku, které je průkopníkem v odklonu od automobilů se spalovacími motory, se mohou elektromobily stát do roku 2026 největší kategorií osobních vozidel. Do roku 2030 budou tvořit více než polovinu všech automobilů. S odvoláním na vydanou prognózu norské silniční federace (OFV) o tom informovala agentura Bloomberg. V severské zemi už čtvrtinu vozů pohání baterie a letos by podle OFV měly v počtu předstihnout vozy na benzin.
(Celý text)

Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad i soustava tůní
21. dubna 2024 00:45

VYŠKOV (ČTK) - Ve Vyškově přibude u Lulečského potoka další mokřad a také soustava tůní, město chce zvýšit schopnost území zadržovat vodu a vytvořit nový biotop pro živočichy a rostliny. Město o tom informovalo na svém webu. V lokalitě mezi dálničním přivaděčem a rybníkem Kačencem už jeden biotop vznikl předloni.
(Celý text)

Na veletrhu Konopex v Ostravě se bude hovořit o využití konopí v medicíně
21. dubna 2024 00:39

OSTRAVA (ČTK) - O využití konopí v medicíně i o jeho legalizaci se bude hovořit na veletrhu Konopex, který se příští týden uskuteční v Trojhalí Karolina v Ostravě. Představí se na něm více než 100 vystavovatelů a v přednáškovém programu vystoupí 40 hostů, mezi nimiž budou například vědci či terapeuti. Sedmý ročník veletrhu se bude konat v novém a třikrát větším výstavním prostoru než dosud, sdělila za pořadatele Andrea Vojkovská.
(Celý text)

Jihočeští hygienici evidovali nejvíce případů lymeské boreliózy za poslední léta
21. dubna 2024 00:34

(ČTK) - Jihočeští hygienici letos zaznamenali nejvyšší počet případů lymeské boreliózy za poslední léta. Nemoc přenášenou klíšťaty evidovali u 87 lidí. Je to o 23 více než ve stejném období loni, informovala ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
(Celý text)

Jihočeští hygienici evidovali nejvíce případů lymeské boreliózy za poslední léta
21. dubna 2024 00:34

(ČTK) - Jihočeští hygienici letos zaznamenali nejvyšší počet případů lymeské boreliózy za poslední léta. Nemoc přenášenou klíšťaty evidovali u 87 lidí. Je to o 23 více než ve stejném období loni, informovala ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2132 | Další